Uygarlıklara Göre Antik Tanrılar Anunnakiler Kimdir?

Günümüzden yüzyıllar öncesinde gökten garip varlıkların indiği, Elliler adıyla da bilinen Anunnakilerin gizlenmeye çalışıldığı fakat gizlenemediği üstelik birçok kitapta da isimlerinin geçtiği biliniyor. Bu yazımızda Anunnaki ne demek, Anunnakiler kimdir, Anunnakiler ne zaman gelecek gibi sorulara yanıt ararken Anunnaki gerçeğinden ve farklı uygarlıklardaki Anunnaki kavramından da bahsedeceğiz.

Anunnakiler Kimdir?

Anunnaki ismi en eski kaynaklardan olan Sümer tabletlerinde karşımıza çıkar. Anunnaki ne demek sorusuna, kelime anlamı olarak “soylu yavru” ve “An’ın yavrusu” anlamına gelir ayrıca Sümerlilerin göklerin tanrısı An’dan türediğine inanılır. Anunnakinin, göklerin tanrısı An ve yeryüzünün tanrıçası karısı Ki’nin torunu olduğuna inanılır ve asıl görevleri insanlığın kaderini belirlemektir.

Anunnakiler normal insan boyutlarından oldukça büyüktü ve insanlarla doğrudan temas halindeydiler. Bu nedenle günümüz insanları tarafından Tanrı olarak atfedildiler. Ancak esasında başka gezegenden gelen yüksek teknolojili bir ırk olduğu Sümer tabletlerinde belirtilmiştir.

Yüksek Teknolojili Irk Anunnakiler

Anunnakilerin sayıları ve rollerinin açıklamaları değişkendir ve genellikle günümüzdeki bilgiler değişkenlik nedeniyle tutarsızdır. Akad öncesi dönemin kutsal Sümer yazılarına göre Anunnaki, gizemi hala çözülemeyen efsanelerden biridir ve Pantheon’daki en güçlü tanrıdır.

Yaradılışları sırlarla dolu olan bu varlıklar, dinsel metinlerin birçoğunda saf dünya insanı ırkını melezlediği ve burada köle olarak kullanılmak üzere bir ırk yarattığına inanılıyor. Anunnakiler kimdir sorusuna kısaca; saf insan ırkını melezleyip dünyadaki görevleri bitince yeryüzünü terk eden ancak bir gün tekrar dünyaya gelip insan ırkını tekrar melezleyeceklerine inanılan doğaüstü varlıklardır cevabı verilebilir.

Farklı Uygarlıklarda Anunnakiler

Günümüzde oldukça düşündüren Anunnakiler gerçek mi sorusu, Sümerlilerin Anunnakiler hakkında yazdıkları metinlerden anlaşıldığı üzere Anunnakiler gerçektir. Anunnakiler başka bir deyişle Gökten İnen Elliler, antik Sümer, Akadlar, Asurlar ve Babillerin mitolojik geleneklerinde olan bir tanrı grubu. Bu tanrı grubunun sayısı ve görevleri üzerine belirsizlikler günümüzde de çözülemeyen bilgilerden. Sümerler, Babiller, Akadlar, Asurlar, Hurriler ve Hititlerde farklı Anunnakiler olduğuna hatta ihtiyaca göre farklı Anunnakilerin de gelebildiği ortaya çıkmıştır.

Uygarlıklara Göre Anunnakiler

Sümerlerde Anunnakiler

Anunnaki kelimesinin bilinen en eski kullanımı, Sümerler döneminde Gudea ve Ur egemenlikleri döneminde yazılmış Anunnaki tabletlerinden gelir. Bu tabletlere göre Anunnakiler Sümer panteonundaki en güçlü ve en önemli tanrılardır. Göklerin tanrısı kabul edilen An’ın soyundan gelirler.

Anunnaki tanrı grubu muhtemelen “karar alan 7 tanrı” olan; An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu ve İnanna’yı içeriyordu. Bazı tanrılar Anunnaki üyesi tanımlansa da tam isim listesi mevcut değildir ve çoğunlukla edebi metinlerde yalnızca bir grup olarak adlandırılırlar.

Sümer’in Göksel Ataları Anunnakiler kitabından edindiğimiz bilgilere göre, Sümerler Anunnakileri muazzam güçlere sahip tanrılar olarak görürlerdi ve onlara saygılarını her şekilde ifade etmeye çalışırlardı.

Enki ve Dünya Düzeni şiirinde halk Enki Anunnakisine saygısını sunar, onun için övgü dolu ilahiler söylerler ve Enki de Sümer halkının evlerini yapmasına yardım ederdi. Sümerler insanlığın kaderini karara bağlayan göklerden inen elleri olan varlıklar olduğuna inanırlardı. Ayrıca Sümerliler yeraltında yaşayan ve yerüstünün yönetiminde de görevli Anunnakiler olduğuna inanırlar.

İnsanlığın Kaderini Karara Bağlayan Anunnakiler

Sümerliler, panteondaki en güçlü tanrıyı şehrin koruyucusu olarak kabul etmiş ve şehrin çıkarlarını korumasını beklemiştir. Şehrin koruyucusu tanrı inanışa göre kentin tapınağında yaşardı. Sümer mitolojisine göre tanrılar gök cisimleriyle ilişkilendirilirdi. İnanna’nın Venüs, Utu’nun Güneş, Nanna’nın Ay, An’ın Ekvator gökyüzünün tüm yıldızları, Enlil’in kuzey gökyüzündeki yıldızlar ve Enki’nin ise güney gökyüzündeki yıldızlar olduğuna inanılıyordu. An ve Enki’nin çeşitli noktalarda kesiştiği ve fikir alışverişi yaptıklarına inanılıyordu.

Sümerlerde Anunnakiler

Akadlarda Anunnakiler

İnanna’nın Ölüler Diyarı’na İnişi’nde yeraltı dünyasında yaşayan, yargıçlık ve yöneticilik yapan 7 Anunnaki vardır. İnanna tüm yeraltı dünyasına hükmetmek ve tek hakimi olma girişiminden dolayı yargılanır, aşırı gurur ve kibirinden dolayı suçlu bulunur ve ölüme mahkum edilir.

Milattan önce 2000 yılına ait Akad metinlerinde Anunnakiler, İnanna’nın Ölüler Diyarı’na İnişi’ndekiyle benzer betimlenir ve aynı Sümerliler gibi yeraltı dünyasında yaşayan Anunnakiler olduğuna inanırlar.

Milattan önce 1000’li yıllara gelindiğinde İnanna’nın İnişi’nin kısaltılmış Akadca sürümü yazılırken; yeraltı dünyası kraliçesi Ereşkigal’in “Anunnaki ile su içtiğini” söyler. Yine aynı şiirde Ereşkigal hizmetçisi Namtar’a  Anunnakiyi Egalgina’dan getirmesini, “eşik basamaklarını mercanla süslemesini” ve “onları altın tahtlara oturtmasını” emreder.

Babillerde Anunnakiler

Birinci Babil Hanedanlığı döneminde “İgigi” adıyla bilinen tanrılar dizini ortaya çıktı. Anunnaki ve İgigi arasındaki ilişki belirsizdir. Fakat Mezopatamya mitolojisine göre İgigiler, Anunnakilerin hizmetkarıdır. Bazı durumlarda eş anlamlı iki kavram gibi gözükse de esasında aynı değildir.

Akadların son dönemlerinde yazılan bir destana göre İgigi, Anunnakiler için hizmet etmeye zorlanan tanrının 6. neslidir. Bir süre itaat eden İgigi kırk günün sonunda isyan eder ve Anunnaki tanrılarından olan Enki, İgigi yerine insanı yaratır.

Orta Babil Dönemi’nden itibaren Anunnaki adı yeraltı dünyası tanrıları için ve İgigi adı ise göksel tanrılar için kullanılmaya başlandı. Bu dönemde yeraltı tanrıları antik Babil’in ulusal tanrısı Marduk ile birlikte Anunnakilerin en güçlü tanrıları olarak listelenmiştir.

Babillerde Yer Altı Tanrıları Anunnakiler

Asurlarda Anunnakiler

Asur İmparatorluğu’nda Anunnakilerle ilgi hasara uğrayan metinler bulunur. Bir metine göre ulusal tanrı kabul edilen Marduk, Anunnakilerden oluşan ordusunu savaşa yönlendirir ve ortalık bir anda karışır. Bu karışıklık sele neden olur, Anunnaki ordusu en yakın tapınağa sığınmak zorunda kalır.

Enlil bu olanlardan Marduk’u sorumlu tutar ve tapınak tanrılarına Marduk ve ordusunu tutsak tutmasını emreder. Ordu tutsak edilir fakat Marduk tapınak tanrılarını yener ve Enlil’in de aralarında olduğu 360 tapınak mensubunu savaş esiri olarak ele geçirir. Herkes yargılanır fakat Marduk’un yüceliği sayesinde affedilir. Metnin devamı tanrılara ve insanlığa uyarılarla sonlanır, özellikle kavgalardan ve savaşlardan uzak durulması istenir.

Hurri ve Hititlerde Anunnakiler

Hurri ve Hititlerin mitolojisinde en eski tanrıların, tanrıça Lelvani tarafından hükmedildiği ve Yeraltı Dünyası’na sürüldüklerine inanılır. Hititli metin yazarları Anunnakiye tanrısallık özellikleri atfetmişler hatta Hitit ve Hurri antlaşmalarını Anunnaki tanrıları üzerine yapmışlardır.

Hurri ve Hitit devletlerinin metinlerinde Anunnaki isimleri sık sık değişiyor olsa da her zaman sekiz üyesi bulunuyordu. Eski bir Hitit ritüelinde, tanrıların “İlahi Aduntarri, Zulki, Dünya’nın Efendisi İrpitia, Nara, Namsara, Minki, Amunki ve Api” isimleri olduğundan bahsedilir. Bu tanrıların Hurri ve Hitit dininde tanımlanabilir bir kültleri yoktu.

Hurriler ve Hititler toprağa kazılmış bir çukura domuz yavrusu kurban ayini yapar ve eski tanrılarla iletişim kurmaya çalışırlardı. Genellikle eski tanrılar arınma ayini yapmak için çağrılırdı.

Anunnakiler Ne Zaman Gelecek?

Anunnakiler yeniden dünyayı ziyaret edeceklerini dile getirerek ayrıldılar. Anunnakilerin dünyaya bir amaç uğruna geldiği ve amaçlarının farkedilmemesi için halka yardım ettikleri biliniyordu. İlkel insan ırkıyla oynadılar, amaçlarına ulaştılar, dünyadan yeterince altın madeni çıkarıp gezegenleri olan Nibiru’ya döndüler. Sümer kil tabletlere göre dönerken tekrar dünyaya geleceklerini de bildirdiler. Anunnakilerin çözümlenen 1958 mesajında şu Anunnaki sözleri dikkat çekiyor:

“Biz zaten buradayız, aranızda. Bazılarımız her zaman burada, yanınızdaydık, ancak bunun dışında sizi izliyor ve fırsat buldukça yol gösteriyoruz. Zamanı geldiğinde tanıyacaksınız.”

Anunnakiler ne zaman gelecek tam olarak bilinemiyor ama gelecekler o kesin. Anunnakilerin saf insan ırkını melezleştirdiğini biliyorduk, bu ırkı tekrar saflaştırmak üzere gelecekleri komplo teorileri arasında. Tekrar geleceklerini kesin biliyor olmamız en büyük Anunnaki gerçeği kanıtlarından biri.

Bu yazımızda günümüzden 500.000 bin yıl önce yaşamış, ilkel insan ırkına yardım etmiş, kalıcı eserler bırakıp dünyanın kendilerinden haberdar olmasına izin vermiş, birçok uygarlık tarafından tanrılaştırılmış Anunnakileri inceledik. Anunnaki ne demek ve Anunnakiler kimdir sorularına yanıt aradık. Anunnakiler gibi gizemli doğaüstü olaylara ilgiliyseniz sitemizde yer alan “En Sıra Dışı 5 Uzaylı Komplo Teorisi” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
İlgili İçerikler